1. KH Thô  vs Lead

2. Lead vs Người liên hệ

3. Lead vs Cơ hội

4. Đơn hàng vs Hợp đồng

5. Đơn hàng (SO) vs Đơn hàng mua (PO)

6. Bảng giá vs Báo giá

7. Sản phẩm vs Dịch vụ

8. Sản phẩm vs Tài sản