Quản lý Chuyển khoản

Chuyển khoản là chuyển số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác bằng nghiệp vụ kế toán để thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ giữa các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức và cá nhân có tài khoản tại ngân hàng.

Tạo chuyển khoản

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một thông tin chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Bước 1: Truy cập vào module “Chuyển khoản”

Bước 2: Để tiến hành chuyển khoản bạn chọn “Thêm chuyển khoản”

Bước 3: Tại màn hình chuyển khoản nhập các thông tin cần thiết, sau đó chọn “Lưu”

Lưu ý: Những trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

Ghi chú:

1.Thông tin số chuyển khoản

2. Tài khoản nguồn: Được sử dụng để trừ đi số tiền sử dụng cho việc chuyển khoản

3. Tài khoản đích: Được sử dụng để cộng vào số tiền sử dụng cho việc chuyển khoản

(TK Nguồn hoặc Đích có thể chọn 1 trong 2)

4. Thông tin về ngày chuyển khoản

5. Thông tin về số tiền sử dụng cho việc chuyển khoản

6,7.Thông tin về Phiếu thu/Phiếu chi (nếu có)

8. Giao cho: Người phụ trách chuyển khoản

9. Nội dung chuyển khoản: Nhập nội dung cho chuyển khoản này

Bước 4: Sau khi bạn chọn Lưu, Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo, bạn chọn “Yes” nếu muốn tiếp tục.

Sau khi tạo 1 thông tin chuyển khoản thành công trên hệ thống: