Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng Email Marketing Automation, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kĩ thuật (Admin) để đảm bảo các điều kiện sau đây đã hoàn tất:

– Ban có tài khoản mautic

– Phần mềm Cloudpro CRM đã được đấu nối với phần mềm Mautic.

+ Cấu hình Email Server cho Mautic

+ Cấu hình chung

– Cấu hình Mautic trên CRM đã được thiết lập.

+ Cấu hình Mapping Field

+ Cấu hình Mappping Stage

+ Cấu hình Mapping Stage-Segment