Đơn hàng là biểu mẫu ghi nhận lại thỏa thuận bán hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền …) cho khách hàng của công ty.

Một đơn hàng có thể gồm nhiều sản phẩm/dịch vụ.

Quản lý đơn hàng trong CloudPro CRM bao gồm những chức năng:

​✔ Tạo mới, tìm kiếm ,theo dõi đơn hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng

​✔Kiểm tra tình trạng hàng còn / hết khi xác nhận đơn đặt hàng

​✔Dễ dàng chuyển đổi đơn hàng thành hóa đơn.

​✔Gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email ngay trên hệ thống CRM

​✔Báo cáo thống kê tình trạng đơn hàng, số lượng đơn hàng,…

​✔Tự thiết kế các mẫu đơn hàng khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp