Báo giá là biểu mẫu bao gồm thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ kèm giá bán, điều khoản… để gửi khách hàng tham khảo.
Quản lý báo giá chính là quản lý những hoạt động, thông tin liên quan tới báo giá như: Tạo báo giá mới, xem lịch sự tạo báo giá, danh sách báo giá, tạo các cơ hội bán hàng, hợp đồng, hóa đơn từ báo giá,…