Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được bên bán cung cấp cho bên mua, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho bên mua.

Quản lý hóa đơn trên phần mềm CloudPro CRM bao gồm những chức năng:

✔ Tạo mới và tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

✔Có thể gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email, theo dõi công nợ, thanh toán hóa đơn nay trên hệ thống CRM

✔Báo cáo thống kê tình hình sử dụng, xuất nhập hóa đơn.

✔Tự thiết kế các mẫu hóa đơn khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp