Hợp đồng là một bản cam kết giữa công ty và khách hàng nhằm thực hiện một số nội dung mà hai bên thống nhất.

Quản lý hợp đồng trong Cloudpro CRM bao gồm những chức năng sau:

​✔ Quản lý thông tin hợp đồng: tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, tình trạng hợp đồng, giá tri hợp đồng, người phụ trách …

​✔Theo dõi hợp đồng quan trọng và tìm kiếm nhanh chóng khi cần thiết

​✔Dễ dàng theo dõi nhật ký thay đổi thông tin hợp đồng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì

​✔Thống kê báo cáo theo hợp đồng