Phiếu thu là một mẫu phiếu ghi nhận thu tiền khi khách hàng thanh toán cho hóa đơn. Phiếu thu chỉ sử dụng cho những hóa đơn có loại là Bán Ra

Quản lý Phiếu thu trên phần mềm Cloudpro CRM bao gồm:

​✔Tạo mới, theo dõi và tìm kiếm Phiếu thu mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔Hỗ trợ thanh toán, thu tiền nhiều lần

​✔Hủy phiếu thu