1. Giới thiệu

Nhóm được hiểu là một team bao gồm nhiều User.

Nhóm được tạo ra để hỗ trợ cho hoạt động phân quyền khi có nhu cầu “Giao” và “Chia sẻ” dữ liệu chung cho 1 nhóm thay vì 1 cá nhân.

dụ: Trong 1 cty thì thông thường sẽ có các nhóm như Giám đốc, Tiếp thị, Bán hàng, CSKH… thay vì bạn phải giao cho từng User trong những nhóm đó, thì giờ đây bạn chỉ cần giao cho “Nhóm” bao gồm những User cần giao.

2. Các bước để tạo nhóm

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 2: Click vào menu “Quản lý người dùng”, chọn “Nhóm”

Tại đây bạn có thể xem được tất cả các nhóm

Hoặc có thể tạo mới một nhóm theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Thêm nhóm

Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin

Bước 3: Nhấn lưu