Vai trò được thiết kế để thể hiện thứ bậc của tổ chức. Vị trí người dùng trong phân cấp vai trò sẽ quyết định hồ sơ khách hàng nào nhân viên có thể truy cập được.

Khi quyền truy cập chia sẻ được đặt thành riêng tư, người dùng có vai trò cụ thể chỉ có thể xem các bản ghi được gán cho họ và các bản ghi được gán cho người dùng có vai trò bên dưới họ.

Bạn có thể chỉnh sửa và tạo vai trò mới để xác định cấu hình phân cấp tổ chức của công ty bạn trên phần mềm CRM.

1. Tạo vai trò

✍ Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt , chọn “Quản lý vai trò

Bước 2: Click “Thêm vai trò

Bạn lựa chọn vai trò theo phân cấp bậc thang theo quyền truy cập, bạn có thể thêm hoặc xóa vai trò.

Bước 3: Nhập thông tin

Ghi chú:

Tên: Cung cấp tên vai trò của bạn

Báo cáo cho: Trường này được chọn tự động theo bước 3. Vai trò vượt trội hơn (vai trò cấp cao hơn) so với vai trò hiện tại được hiển thị ở đây.

Có thể giao việc cho: Vai trò có thể giao hồ sơ cho tất cả mọi người/ giao hồ sơ co người cùng cấp và cấp dưới/ chỉ được giao hồ sơ cho cấp dưới.

Phân quyền truy cập:

Bạn có thể cho phép/hạn chế người dùng gán hồ sơ cho người dùng và nhóm bằng cách bật các quyền truy cập đến hồ sơ.
Phân quyền trực tiếp cho Vai trò:

  • Xem: cho phép người dùng có vai trò này xem thông tin trên module
  • Thêm mới: cho phép người dùng có vai trò này tạo hồ sơ trên module
  • Sửa: cho phép người dùng có vai trò này sửa các thông tin của hồ sơ
  • Xóa: cho phép người dùng có vai trò này xóa các thông tin của hồ sơ
  • Quyền truy cập các trường dữ liệu và các chức năng trong từng hồ sơ (Ẩn/Chỉ xem/Sửa)

Phân quyền dựa trên quyền truy cập đã có

Cho phép cấu hình vai trò theo quyền truy cập đã cấu hình trước đó, sử dụng các quyền (Xem, Thêm mới, Sửa, Xóa, truy cập các trường dữ liệu) theo quyền được chọn

✍ Bước 4: Click “Lưu” để hoàn thành cấu hình

2. Gán vai trò

✍ Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt , chọn “Quản lý người dùng

✍ Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng click vào icon bên dưới

✍ Bước 3: Chỉnh sửa trường thông tin “Vai trò” chọn tên vai trò đã tạo.

✍ Bước 4: Click “Lưu” để hoàn thành.