Bạn là một người quản lý, bạn cần giao công việc cho nhân viên của mình.

Bạn có một dữ liệu trên hệ thống CRM (hoạt động, công việc, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn,…) và bạn muốn giao cho nhân viên B phụ trách, bạn thực hiện như sau:

1. Giao hàng loạt dữ liệu
  1. Tìm kiếm thông tin khách hàng cần giao cho (nhân viên B)

  2. Tick chọn khách hàng

  3. Chọn vào icons để cập nhật

  4. Tại trường Giao cho: chọn nhân viên phụ trách mới (nhân viên B)

  5. Chọn “Lưu” để hoàn thành.

Sau khi lưu, thông tin đã đc giao cho nhân viên B phụ trách

2. Giao từng dữ liệu

(Ví dụ thực hiện ở module Lead)

– Cách 1: Giao ở màn hình tạo mới dữ liệu

Bạn có thể tạo 1 dữ liệu và thực hiện giao cho nhân viên B ngay tại màn hình tạo mới.

– Cách 2: Giao tại màn hình chi tiết của một dữ liệu

Tại màn hình chi tiết của một dữ liệu, bạn cũng có thể thực hiện giao cho thông qua thao tác sửa nhanh.