Trường hợp bạn chăm sóc khách hàng nhưng khách hàng không muốn tương tác nữa hay dữ liệu bị dư thừa, bạn có thể xóa dữ liệu đi.

Ví dụ: Bạn muốn xóa 1 hồ sơ “Lead”

​✍Bước 1: Tại màn hình trang chủ, vào module “Lead”

​✍Bước 2: Tại hồ sơ muốn xóa, vuốt màn hình từ phải sang trái, sau đó nhấn “Xóa”