Đơn hàng mua là biểu mẫu ghi nhận lại thỏa thuận mua hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền…) của nhà cung cấp với công ty.

Quản lý đơn hàng mua trên phần mềm CloudPro CRM gồm những gì?

​✔Tạo mới, theo dõi và tìm kiếm đơn hàng mua mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔Có thể gửi Đơn hàng mua cho khách hàng qua Mail, ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting ngay trên hệ thống CRM

​✔Quản lý nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng mua: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì

​✔Báo cáo thống kê đơn hàng mua