CRM cung cấp Webservice API để người quản trị hệ thống có thể tích hợp các landingpage, form đăng ký trên website nhằm mục đích lưu trữ thông tin khách hàng đã đăng ký về database của CRM.

Thông tin khách hàng thường bao gồm họ tên, email, số điện thoại,… Tùy từng nghiệp vụ mà có thể bổ sung thêm các trường thông tin khác.

Để cấu hình tích hợp Website, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn một user trên CRM làm đại diện để cấp quyền cho API tạo Lead (các Lead tạo ra sẽ mặc định assign cho user này), sử dụng user quyền admin để kiểm tra access_key của user này.

  • Bước 1.1: Vào màn hình thông tin profile của User làm đại diện

  • Bước 1.2: Kiểm tra access_key ở cuối màn hình

​✍Bước 2: Cấu hình (hoặc điều chỉnh code) để dữ liệu submit trên website/ landing page đổ về CRM thông qua API với cấu trúc sau:

– URL: <CRM-URL>/entrypoint.php?name=LeadCapture

– Headers: Content-Type: application/json

– Tham số truyền vào:

  • access_key: access key lấy ở bước 1.

  • input_source: Nguồn dữ liệu (freetext).

  • simple_params => 0

  • data: nội dung dữ liệu khách hàng submit vào (mảng array).

🔸 Mô tả nội dung biến data truyền vào:

Param Ý nghĩa Ghi chú
firstname Tên Bắt buộc nhập
lastname Họ và tên đệm
mobile Di động Bắt buộc nhập
email Email

​🔸Kết quả CRM trả về (dạng JSON):

Param Ý nghĩa Ghi chú
success Kết quả thực hiện gọi ra 1: thành công

0: thất bại

message Mô tả chi tiết lỗi

Ví dụ cấu trúc tham số truyền vào:

$url = ‘https://demo.cloudpro.vn/entrypoint.php?name=LeadCapture’;
$postData = array(
‘access_key’ => ‘0BUf5oMxxx’,
‘input_source’ => ‘Website’,
‘simple_params’ => 0,
‘data’ => array(
‘firstname’ => ‘A’,
‘lastname’ => ‘Nguyen Van’,
‘mobile’=> ’09xxxx’,
’email’ => ‘[email protected]‘,
),
);

​✍Bước 3: Lưu lại cấu hình website và thử submit thông tin để kiểm tra tích hợp. Nếu không thấy dữ liệu đổ về trên CRM, bạn có thể kiểm lại nguyên nhân lỗi bằng những cách sau:

– Kiểm tra giá trị message CRM trả về khi website đổ dữ liệu qua API.

– Kiểm tra log của CRM theo đường dẫn <CRM path>/logs/webservice.log