Cấu hình hệ thống Mautic trên CRM. Bài viết này dành cho Admin hoặc User có quyền quản trị hệ thống
1.Cấu hình chung

Để có thể đồng bộ các thông tin khách hàng từ CRM lên Mautic, bạn cần cấu hình các thông tin kết nối giữa CRM và Mautic cho tương thích với nhau, tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:

​✍Bước 1: Truy cập vào cấu hình hệ thống

​✍Bước 2: Vào “Tích hợp” chọn “Cấu hình tích hợp Mautic”

​✍Bước 3: Bạn tiến hành cấu hình thông tin Mautic theo hướng dẫn như sau

Ghi chú:

1.Thông tin domain trang mautic

2. Thông tin username đăng nhập trang mautic

3. Mật khẩu tương ứng của username

4. Kiểm tra kết nối sau khi đã nhập domain, user/pass

5. Số lượng dữ liệu đồng bộ mỗi lần (mặc định là 500)

6. Option lựa chọn cho phép bạn sao chép/di chuyển khi đồng bộ lịch sử Lead khi Convert.

7. Check chọn nếu bạn muốn tự động xóa Contact trên mautic khi xóa trên CRM

​✍Bước 4: Bạn nên kiểm tra kết nối trước khi nhấn “Lưu”

Nếu các thông tin kết nối đã chính xác, click “Lưu” để lưu lại các thông tin này:

Lưu ý: Sau khi nhấn lưu xong, bạn hãy reload (nhấn phím f5) lại màn hình, để tiến hành các cấu hình tiếp theo.


2. Cấu hình Mapping Field

Sau khi bạn đã cấu hình xong trang Mautic, việc tiếp theo bạn sẽ tiến hành mapping các field với nhau, mục đích là: khi tạo bạn tạo dữ liệu bên CRM, phần mềm dựa vào cấu hình các field bạn đã mapping để sinh ra dữ liệu Contact bên trang Mautic.

​✍Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình tích hợp Mautic” bạn chọn Tab “Cấu hình mapping field”

​✍Bước 2: Tại đây bạn sẽ nhìn thấy 3 Module đang được đánh dấu uncheck, nếu bạn check module nào thì khi bạn tạo dữ liệu ở Module đó dữ liệu sẽ được tạo bên Mautic

​✍Bước 3: Nếu bạn muốn mapping thêm các thông tin khi tạo dữ liệu, bạn nhấn vào “Thêm thiết lập”

​✍Bước 4: Sau đó bạn chọn field bạn muốn mapping dữ liệu với nhau

​✍Bước 5: Bạn thực hiện mapping tương tự các field ở các module tương ứng, cuối cùng bạn nhấn “Lưu” để hoàn thành việc Mapping field


3. Cấu hình Mapping Stage

Mục đích của việc cấu hình này để giúp bạn: Khi bạn thay đổi trạng thái record trên CRM thì trên Mautic trạng thái của contact đó cũng được thay đổi tự động theo.

​✍Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình tích hợp Mautic” Bạn vào click vào Tab “Cấu hình mapping stage”

​✍Bước 2: Tiếp đến bạn lựa chọn field trạng thái tương ứng ở Module và mapping và stage tương ứng ở bên Mautic

Ví dụ: Ở module Lead, khi record có trạng thái là “Đã liên hệ” thì sẽ tự động chuyển về Stage trên Mautic là “Opportunity”

​✍Bước 3: Bạn thực hiện mapping tương tự các field, các module tương ứng, sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất


4. Cấu hình Mapping Stage-Segment

Mục đích của việc cấu hình này để giúp: Khi bạn thay đổi trạng thái của record trên CRM thì Contact bên Mautic tự động thay đổi theo và tự động đẩy vào trong segment tương ứng.

​✍Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình tích hợp Mautic” Bạn vào click vào Tab “Cấu hình mapping stage-segment”

Bước 2: Click vào “Thêm thiết lập”

​✍Bước 3: Sau đó bạn lựa chọn trạng thái Stage mapping vào Segment tương ứng

Giải thích:

Ở đây có nghĩa là: Khi Contact bên mautic có trạng thái là “Close Win” thì Contact này được tự động đẩy vào Segment “Khách hàng – Dũng”

(Quay lại bước config trước đó “Cấu hình mapping stage” bạn sẽ thấy mối liên quan với nhau:

Khi trạng thái của Lead trên CRM là “Đã liên hệ” thì Contact bên mautic sẽ chuyển stage là “Opportunity”. Khi Contact có stage là “Close win” (cơ hội thành công) thì sẽ tự động đưa vào segment là “Khách hàng – Dũng”)

​✍Bước 4: Bạn tiếp tục thiết lập các mapping tương ứng theo ý bạn, cuối cùng nhấn “Lưu” để hoàn tất